Stopnie i tytuły naukowe

Integralną częścią dydaktyczno-badawczej pracy akademickiej jest potwierdzanie własnego rozwoju intelektualnego i zawodowego kolejnymi stopniami naukowymi doktora i doktora habilitowanego oraz tytułem profesora. Pozytywna ocena ekspertów na każdym z tych etapów daje poczucie pewności, że dotychczasowa praca została dobrze wykonana, a jej wyniki będą użyteczne dla innych ludzi: nie tylko dla zawodowych badaczy literatury, lecz także dla czytelników nieprofesjonalnych.

Stopień magistra

uzyskany na podstawie pracy pt. Funkcje odwołań do antyku w powieściach Hanny Malewskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Erazma Kuźmy i obronionej 19 czerwca 1995 r.

Recenzent magisterium:
prof. dr hab. Dariusz Śnieżko

Stopień doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie Literaturoznawstwo

nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 maja 2004 r. Dysertacja pt. Recepcja literatur europejskich na łamach „Wiadomości Literackich” (1924-1939). Na podstawie literatury rosyjskiej, niemieckiej, francuskiej i angielskiej została napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Cieślika i obroniona 10 maja 2004 r.

Recenzenci doktoratu:
prof. dr hab. Erazm Kuźma (Uniwersytet Szczeciński),
prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie Literaturoznawstwo

nadany uchwałą Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 9 listopada 2011 r. Podstawą publicznej obrony był dorobek naukowy podsumowany w monografii pt. Życie świadome. O nowoczesnej prozie intelektualnej Ireny Krzywickiej - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 2010.

Recenzentki habilitacji:
prof. dr hab. Hanna Gosk (Uniwersytet Warszawski),
prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński),
prof. dr hab. Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński),
prof. dr hab. Anna Nasiłowskiej (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk).

Tytuł profesora nauk humanistycznych
w dyscyplinie Literaturoznawstwo

nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r. Podstawą nadania był dorobek naukowy podsumowany w monografii pt. „Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. Lwów 1895-1897 (z antologią i bibliografią zawartości) - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 2017.

Recenzenci profesury:
prof. dr hab. Kamila Budrecka (Uniwersytet w Białymstoku),
prof. dr hab. Anna Burzyńska (Uniwersytet Jagielloński),
prof. dr hab. Elżbiet Hurnik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie),
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
prof. dr hab. Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski).

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.